روش های تدریس

ممممممممممقامنتالفیسه ی روش های یاددهی(سنتی) و یادگیری (روش نوین و فعال)

روش سنتی (انفعالی و غیر فعال)

روش نوین آموزش (فعال)

1- دانش آموزان مفاهیم، تجربه ها و قوانین را می خوانند، حفظ می کنند و می کوشند که به خاط بسپرند.

 1- دانش آموزان، ضمن انجام دادن فعالیت ها یا کسب تجربه، در تولید مفاهیم شرکت دارند و نتایج هر تجربه را به طور مستقیم به دست می آورند.

2- دانش آموزان مطالب مختلف را در ذهن خود نگه می دارند و هنگام پرسش و پاسخ، مطالب حفظ شده را بازگو می کنند؛ به عبارت دیگر، در این روش (مدل بانکی)، دانش آموز هر چه را به امانت به ذهن خود سپرده است هنگام آزمون، پی می دهد.

 2- دانش آموزان با افراد گروه خود به بحث و گفت وگو می پردازند و افراد گروه با هم کار می کنند. گروه ها هنگام گزارش دادن به جمع، نظرات خود را با گروه های دیگر مقایسه می کنند و بسیاری مطالب را از یک دیگر می آموزند. معلم در حین ارائه شدن گزارش ها و پرسش و پاسخ، در صورت لزوم دانش آموزان را راهنمایی می کند و اگر اشتباهی رخ داده باشد، آن را تصحیح می کند و به فراگیری دانش آموزان یاری می رساند.

3- معلم اغلب با روش سخنرانی درس می دهد و کوشش می کند همه ی جزئیات را مطرح کند و به آنها پاسخ دهد. او در صورت لزوم، شکل می کشد، تمرین می دهد و خود به حل تمرین ها کمک می کند و با مثال های متعدد، مفاهیم را توجیه می کند، به عبارت دیگر ، نقش حل المسائل را برای دانش آموزان ایفا می کند.

3- معلم راهنمای یادگیری است و به جای پاسخ گویی مستقیم به پرسش دانش آموزان، می کوشد با طرح پرسش های متعدد، دانش آموزان را به طرف پاسخ صحیح هدایت کند و به جای آن که مشکل دانش آموز را حل کند، سعی دارد مسئله طرح کند و دانش آموز را به اندیشیدن عادت دهد.

4- اغلب معلمان جزوه می گویند، مطالب کتاب را خلاصه می کنند و دانش آموزان را به سمت کتاب های حل المسائل سوق می دهند. بدین ترتیب، دانش آموزان بدون فهمیدن صورت مسئله، پاسخ آن را از کتاب رونویسی می کنند.

4- معلم به دانش آموزان پاسخ کلیشه ای نمی دهد و از روش پرسش و پاسخ سنتی دوری می کند. او پرسش ها را به طریقی مطرح می کند که در کلاس قابل بحث باشد؛ به عبارت دیگر، پرسش فقط دارای یک پاسخ نباشد تا فرصت گفت وگو برای همه ی دانش آموزان فراهم آید.

5- معلم به کلاس تکلیف می دهد یا از دانش آموزان می خواهد موضوعی را رونویسی کنند یا خود به تجربه دست می زند و دانش آموزان در این فرایند تماشاچی هستند.

 5- معلم هر دانش آموز را تشویق می کند که درباره ی موضوعی انتخابی، از دیگران بپرسد، کمک بگیرد، اطلاعات دریافتی را جمع آوری کند و پس از بحث در گروه، نتایج را به جمع گزارش دهد. هم چنین، برای نظریه های خود وسایلی بسازد و خود تجربه کند و نتیجه ی آزمایش را گزارش دهد.

6- در روش سنتی (انفعالی)، معلم نظم کلاس و حضور و غیاب دانش آموزان را کنترل می کند. او خود تدریس می کند، جزوه می گوید، تمرین تهیه می کند و ارائه می دهد، پرسش می کند و گاهی، پاسخ پرسش ها را می دهد، تمرین ها را حل می کند و رفع مشکل می کند. در حقیقت، معلم در صحنه ی آموزش کاملا˝ فعال است و دانش آموزان ساکت نشسته اند و ظاهرا˝ گوش می کنند، جزوه می نویسند و گاهی پرسش مطرح می کنند و اگر از آننها سؤال شود، به آن پاسخ می دهند.

6- دانش آموزان به مطالعه کردن تشویق می شوند و در مورد نتایج مطالعات خود با اعضای گروه بحث می کنند. کنترل حضور و غیاب دانش آموزان به عهده ی سرگروه است. هنگام بحث در گروه، رعایت نوبت و نظم و ترتیب به  عهده ی گروه است. معلم بر فعالیت های گروه نظارت دارد و در صورت لزوم با طرح پرسش هایی، دانش آموزان را به طرف پاسخ صحیح هدایت می کند؛ به عبارت دیگر، در این روش دانش آموزان در صحنه ی آموزش فعالیت می کنند و معلم، راهنما و ناظر فعالیت های آنهاست.

7- در این روش، هدف یاددادن و تکیه کردن بر محفوظات و کسب دانستنی های ضروری و غیرضروری محصول روش سنتی، تربیت «مهندس» و «دکتر» برای تصدی مشاغل در جامعه است.

 7- در روش فعال، هدف یادگیری است؛ به طوری که دانش آموز به یادگیرنده ای مادام العمر تبدیل می شود. در این روش، هدف های آموزش شامل موارد زیر است: 

الف- دانستنی های ضروری (دانش پایه) که شامل چهار قسمت اساسی علوم فیزیکی، علوم زمین، علوم زیست و علوم بهداشت است.
ب- کسب مهارت های ضروری، هم چون: مشاهده، اندازه گیری، پیش بینی، استنباط، برقراری ارتباط، ... و طراحی تحقیق. با فراگیری این مهارت ها، دانش آموز می تواند بر دانش پایه ی خود بیفزاید و مشکلات خود راحل کند.
پ- کسب نگرش هایی چون کنجکاوی، میل به یادگیری، کار دسته جمعی، حفظ محیط زیست و غیره؛ به عبارت دیگر، هدف اساسی این روش، تربیت انسانی علاقه مند به زندگی و حافظ محیط زیست است. بدین طریق، انسانی توانا و مسئول در حل مسائل زندگی خود و مسائل جامعه تربیت می شود. او می  تواند طبیعت خود را مشاهده کند، نکته ها را از طبیعت دریافت کند و حافظ روش های متعالی انسانی باشد.

 


 

                                                     شاخص های موثر برای تدریس به شیوه فعال      

 

راهبردهای یادگیری

عنوان

سؤال، پیش آزمون، نمایش، اجرای رویداد غیر منتظره، رسم شبکة مفهومی، شرح خاطرة مرتبط با موضوع

 

تعیین دانش ورودی دانش آموز- دانش آموز از قبل در بارة موضوع چه می داند؟

- چگونه می توان توجه او را جلب کرد؟

 

گیرایی

فعالیت های معنی دار و جهت دار( نه فقط سرگرم کننده)

دانش آموزان با یکدیگر فعالیت انجام می دهند، این فعالیت باعث ایجاد سؤال هایی در ذهن آنها می شود و آنها را نسبت به موضوع کنجکاو می کند.

دانش آموز، دانش قبلی خود را زیر سؤال می برد.

انجام فعالیت ذهنی، یا دستی توسط دانش آموز

- چه فعالیتی را دانش آموز انجام دهد؟

- دانش آموزرا چگونه فعالانه در آموزش شرکت  دهیم؟

 

جستجو

دانش آموزان  فعالیت های هدف داری را که انجام داده اند،  مرور می کنند.

دانش آموزان با آن چه در طول فعالیت ها آموخته اند، ارتباط ذهنی برفرار می کنند.

معلم ارزیابی یادگیری را تا این مرحله انجام می دهد.

بحث

- چه بحث هایی را در جهت توضیح، گسترش، تعمیق، مطالب قبلی باید مطرح کرد؟

به سؤال های پیدا شده در گام های قبلی چه پاسخ هایی  باید داد؟

توضیح

آنچه را که دانش آموزان در حال یادگیری آن هستند، نشان می دهد.

معلمان فعالیت هایی طراحی می کنند که یادگیری دانش آموزان را گسترشش دهند و اجازه می دهند که دانش آموزان به این درک برسند که این فعالت ها به طور طبیعی ادامة فعالیت های قبلی است.

دانش آموزان بر اساس آموخته های قبلی به طراحی این فعالیت ها کمک می کنند.

دانش آموزان فعالیت ها را انجام می دهند.

دانش آموزان به آنچه دیگران در بارة موضوع می دانند، می رسند.

کاربرد در زندگی واقعی و روزمره

دانش آموزان مفاهیم را به طور فعال در موقعیت جدید به کار می برند.

دانش آموزان فعالیت هایی انجام می دهند که به طور منطقی ادامة جستجوی قبلی آنهاست

گسترش

ارزیابی خلاق از یافته های دانش آموزان

ارزیابی یادگیری دانش آموز

چگونه می فهمید که یکایک دانش آموزان مفاهیم مورد نظر را واقعا درک کرده اند.؟

دانش آموزان اکنون چه می دانند که قبلا نمی دانسته اند؟

ارزیاب

 

 
 

 

 

  
نویسنده : احمدی ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
تگ ها : پنجم ، تدریس ، ابتدایی

تدریس ریاضی

وسایل کمک آموزشی مورد نیاز برای تدریس ریاضی پنجم ابتدایی

صفحه

موضوع

هدف

وسایل و رسانه ها

1

مقایسه اعداد و عدد نویسی

-یاد آوری عدد نویسی

-مقایسه اعداد

چرتکه و نی های یکی دهتایی تابلو

2

جمع وتفریق و ضرب

یاد آوری جمع ها تفریق ها و ضرب های اعدادچند رقمی

چرتکه تدریس به وسیله پاور پوینت تابلو کیت ریاضی

3و4

کسر های متعارفی

-یاد آوری کسر های متعارفی با صورت و مخرج های ومتفاوت

تصاویر- لیوان های مدرج- مقواهایی که به اندازه های مساوی (واحد هایی) تقسیم شده با قسمت های رنگ شده- توپ تنیس با رنگ های مختلف

5

کسر های متعارفی

-تمرین کسر های متعارفی -برای تثبیت یادگیری

استفاده از کیت ریاضی وکیسه حساب

12_6

کسر های متعارفی

-مقایسه کسر های متعارفی -کسر های بزرگتر از واحد -جمع کسر های متعارفی -تفریق کسر های متعارفی

مقوا- تابلو استفاده از پاور پوینت – استفاده از کتاب های دانش

آموزان- کیت ریاضی

14-15-16

عدد مخلوط

-معرفی عدد مخلوط-

- تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط

-تبدیل عدد مخلوط به کسر

مقوا- تابلو- استفاده از پاور پوینت سیب یا میوه های قابل تقسیم وکیت ریاضی

23_17

بخش پذیری (قابلیت تقسیم)

-مفهوم بخش پذیری

- بخش پذیری بر 3و9

-بخش پذیری بر 2و9

پاورپوینت – گردو یا وسایل یکسان وریز برای تقسیم بین دانش آموزان- کیسه حساب

30_24

کسر های متعارفی

-کسر های مساوی

-ساده کردن کسر

-مقایسه کسر ها

-جمع و تفریق کسر ها

مقوا- تابلو- پاور پوینت-اشیاء قابل تقسیم- کیت ریاضی 

33_31

اعداد مخلوط

-مقایسه اعداد مخلوط

-جمع اعداد مخلوط

- تفریق اعداد مخلوط

مقوا- تابلو-  پاور پوینت- تصاویر اشیاء قابل تقسیم لیوان های مدرج

34

مساحت

-معرفی هکتار

-یاد آوری مساحت مستطیل

-آشنایی با واحد های اندازه گیری

-آشنایی با رابطه بین واحد های مساحت

مقوا-تابلو تصاویر و اشکال هندسی به صورت ملموس وعینی(قالی-حوض)-فیلم هایی که به ساخت و ساز ونقشه کشی مربوط باشد-استفاده از پاورپینت- گونیا- کیت ریاضی

35

مساحت

معرفی کیلو متر وکیلو متر مربع

کیلو متر شمار –عکس فیلم

41_36

نسبت و تناسب

-آشنایی با مفهوم نسبت

-آشنایی با جدول تناسب

-نسبت های مساوی

مقوا-تابلو-میوه های قابل قسمت-چرتکه- کیسه حساب -استفاده از پاورپوینت

43و42

آموزش ساعت

-آموزش ساعت ومعرفی ثانیه

-خواندن ساعت ونوشتن آن به صورت عدد مرکب

ساعت- مقوا- تابلو

46_44

اعداد مرکب

-جمع اعداد مرکب

-مقایسه وتفریق اعداد مرکب

ساعت- مقوا- تابلو

48و47

تخمین

-آشنایی با مفهوم ضرب تقریبی

استفاده از پاور پوینت

50و49

کاربرد نسبت

-آشنایی با کاربرد نسبت در زندگی

فیلم هایی که به نسبت وتناسب ربط دارند

51

تمرینات دورهای

-یادآوری تنایب

-یادآوری محیط ومساحت

 

53و52

مساحت

-آشنایی با مساحت لوزی

-آشنایی با مساحت ذوزنقه

کش های مخصوص-کیت ریاضی-مقوا تابلو-پاور پوینت

62_58

درصد

-آشنایی با مفهوم درصد

-آشنایی بین رابطه 100و اعداد زوج

استفاده از پاور پوینت

65_63

تقارن

-آشنایی با مفهوم تقارن

-پی بردن به نظم وترتیب در پدیده های جهان

کاغذ رنگی- مقوا- تصاویر گل ها- حیوانات- اشیاو اجسامی که متقارن هستند-تابلو

67و66

کسر اعشاری

-آشنایی با کسر اعشاری

کیت ریاضی- چرتکه –مقوا – تابلو- میله های یکی دهتایی

74_68

اعداد اعشاری

-آشنایی با مفهوم اعداد اعشاری

-مقایسه اعداد اعشاری

-جمع وتفریق اعداد اعشاری

چرتکه میله های یکی دهتایی- مقوا

80_75

کسر متعارفی

-ضرب عدد صحیح در کسر

-ضرب کسر در عدد صحیح

چرتکه-مقواهی مدرج- اشکال ومیوه های قابل تقسیم

81

نمایش اعداد به صورت اعشاری وکسری

-معرفی نماد"/"به عنوان اعشار

کیت ریاضی- پرتکه- مکعب های یکی دهتایی

85_82

اعداد اعشاری

-ضرب اعداد صحیح در اعداد اعشاری

-ضرب دو عدد اعشاری

مقوا -میله های یکی دهتایی -چرتکه

89_86

اندازه گیری

-معرفی متر سانتی متر ومیلی متر به عنوان واحد های اندازه گیری

-پی بردن به رابطه بین متر سانتی متر ومیلی متر

متر –کاغذ های مقوایی مدرج

90

رسم مثلث

-رسم مثلث با معلوم بودن سه ضلع با استفاده از خطکش وپرگار

خط کش- پرگار- میله های قطعه قطعه - مقوا

92و91

ساختن اجسام هندسی

-ساختن مکعب

-ساختن مکعب مستطیل وچهار وجهی منتظم

قوطی مکعب شکل- مقوا- قیپی چسب

93

حجم

-حجم یک جسم برابر است با مقدار آبی که در ظرف جابجا می شود

لیوان بزرگ یا ظرف شیشیه ای-بزرگ استوانه ای شکل – یک نوار کاغذی

98_94

احجام

-ایجاد انگیزه برای معرفی حجم اجسام

-معرفی یک سانتی متر مکعب به جای حجم مکعبی با ابعاد یک سانتی متر

-معرفی یک سانتی متر مکعب به عنوان واحد اندازه گیری حجم اجسام

-آموزش محاسبه حجم مکعب مستطیل به صورت حاصلضرب سه بعد آن

کیت ریاضی –مکعب های چوبی و پلاستیکی- قوطی کبریت –کتاب – استفاده از پاور پینت

102_99

زاویه

-یاد آوری زاویه

-معرفی سطح نیم دایره برای مقایسه زاویه ها

-آمادگی ذهنی برای معرفی نقاله

-ایجاد آمادگی برای معرفی یک واحد اندازه گیری استاندارد

نقاله – مقوا – زاویه های ساخته شده با استفاده از مقوا –پرگار –نی های پلاستیکی-استفاده از پاور پوینت

106_103

زاویه

-آموزش زاویه 90 درجه

-معرفی نقاله به عنوان وسیله اندازه گیری زاویه

-آموزش اندازه گیری زاویه های داخلی مثلث

-رسم مثلث با استفاده از خط کش و نقاله

گونیا- نقاله- اشکال هندسی زاویه دار-مثلث هایی که از نی های آموزشی ساخته شده اند

114_107

گرم وکیلو گرم

-معرفی گرم وکیلو گرم به عنوان واحد اندازه گیری دیگری برای جرم اجسام

-آموزش رابطه بین گرم وکیلو گرم

وزنه های اندازه گیری –ترازو- فیلم

117_115

اندازه گیری محیط دایره

-ایجاد آمادگی برای آموزش اندازه گیری محیط دایره با استفاده از قطر

-معرفی عدد پی

-آموزش اندازه گیری محیط دایره با استفاده از قطر و عدد پی

-آموزش اندازه گیری محیط دایره با استفاده از چند ضلعی های منتظم درون دایره

سیم- کش –طناب- صفحه میخی- متر –نوارهای مقوایی مدرج- اجسام با سطح دایره ای

123_118

کسر متعارفی

-تقسیم کسر ها با مخرج های مساوی

-یاد آوری عدد مخلوط تقسیم اعداد صحیح بر

-تمرین برای فهم تقسیم کسرها با مخرج های

اورهد- پاور پوینت- مکعب های یکی دهتایی –چرتکه- مقواهای مدرج

126_124

گنجایش

-بیان مفهوم گنجایش یک جسم

-معرفی لیتر به عنوان واحد اندازه گیری

-معرفی سی سی –سانتی متر مکعب – متر مکعب- لیتر

سرنگ- بشر –لیوان -پارچ

128و127

نیم ساز

-رسم نیمساز یک زاویه با استفاده از پرگار و نقاله

پرگار- نقاله- تابلو- اورهد- پاور پوینت

130و129

مساحت دایره

-آموزش مساحت دایره بر اساس مساحت مستطیل

-تمرین برای درک بهتر مساحت دایره

مقوا- پرگار- گونیا- قیچی- اورهد- پاور پوینت –صفحه های میخی –کش طناب -مقوا –اجسام با سطح دایره ای

  
نویسنده : احمدی ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
تگ ها : پنجم ، ریاضی ، تدریس

تدریس ریاضیات

راهکارهای جذاب تر کردن درس ریاضیات . چه کنیم درس ریاضی شیرین و لذت بخش شود ؟

اگر معلم پیکان تیر کلام و برق نگاهش را به جوهر محبت آغشته سازد و بر قلب شاگردانش بنشاند چنان شور و هیجان و عشق به یادگیری در او ایجاد می شود که از شیرینی درس ریاضی شگفت زده خواهد شد .

- الف ) معلم ، برنامه و روش های تدریس :

1. در روش های غلط و مطرود ، معلم خود آموزش دهنده ، طراح و حل کننده ی مسئله است .

2. ریاضیات را در قالب تعاریف محض و در حد حیطه دانشی تدریس نکنیم .

3. از روش زبانی و تقریر که معلم فقط متکلم وحده است استفاده نکنیم و روش استدلالی خیلی بهتر است .

4. برای تدریس ریاضیات روش مکاشفه ای بهترین روش است و استفاده از ابزار و وسایل در به کارگیری از این روش .

5. عدم اطلاع برخی آموزگاران از محتوا ، مطالب و شیوه های تدریس در کلاس های سوم و چهارم .

6. به کارگیری آموزش های مجسم و نیمه مجسم در روش های ارائه درس .

7. تکرار ، تمرین و دقت  و مرور محتوا و مطالب تدریس شده به پررنگ تر شدن یادگیری ریاضی کمک می کند .

8. اختصاص وقت بیشتر ، به یادگیری کمک می کند .

9. ارائه فعالیت های مکمل و خارج از کلاس به دانش آموزان .

10. توجه بیش از حد آموزگار به این درس نسبت به سایر دروس مانند جایگزینی و اختصاص ساعات هنر ، ورزش و ... به این درس ، در دانش آموزان ایجاد تنش و اضطراب می کند .

11. ارائه مفاهیم ریاضی و تدریس توأم با بازی و سرگرمی به یادگیری ریاضی کمک می کند .

12. گرد همایی و برگزاری مجامع عمومی معلمان ، برای هرچه بهتر شدن روش ها و الگو های تدریس .

13. آموزش چهره به چهره مانند تدریس خصوصی در یادگیری هرچه بهتر ریاضی کمک می کند .

14. در تدریس ریاضی از مراحل مجسم – نیمه مجسم و ذهنی و مجرد استفاده شود .

15. معلم تدریس ریاضی را با لطیفه و قصه توأم نماید .

16. هیچگاه در درس ریاضیات دانش آموزان را تنبیه و تحقیر نکنید .

17. روش ها را از حالت مجرد و ذهنی به سمت عینی و مجسم سوق دهیم .

18. نظارت مدیر بر کار معلم و اطلاع از روند پیشرفت کلاس در درس ریاضی .

19. آموزگار باید دانش آموزان را با مسائل ریاضی درگیر کند .

20. تاثیر نا کافی جشنواره های الگوی مناسب تدریس در ایجاد تغییر نگرش آموزگاران به روش های نوع تدریس .

21. تلاش در ایجاد تغییر نگرش مثبت نسبت به درس ریاضی به یادگیری آن کمک می کند .

ب) دانش آموز و خانواده :

1. دخالت برخی والدین در تدریس معلم و اصرار به آموزش روش های قدیمی به فرزندانشان .

2. عدم درک مسئله از سوی دانش آموز مهمترین مشکلات یادگیری ریاضی است .

3. توجه و دقت دانش آموزان با حواس جمع در موقع تدریس آموزگار .

4. تشکیل گروه های کاری دانش آموزان و آموزش فرد به فرد در یادگیری ریاضی کمک می کند .

5. برقراری ارتباط میان یادگیری ریاضی و زندگی روزمره ی بچه ها .

6. توانایی دانش آموزان در حدس زدن ، تخمین زدن و داشتن چنین قدرتی در پاسخ تمرینات ، اشکال و محاسبات ذهنی ، کمک می نماید .

7. وجود ذهنیت غلط مبنی بر سخت و مشکل بودن درس ریاضی ، کار را در یادگیری مشکل می کند .

8. وجود تفاوت های فردی در یادگیری ریاضی  در خور توجه است .

9. تقویت مهارت زبانی و وجود ارتباط مستقیم آن با یادگیری ریاضی حائز اهمیت است .

10. پرورش قوه ی اعتماد به نفس در دانش آموزان ، در یادگیری بهتر ریاضی کمک می کند .

11. ارتباط هرچه بیشتر بین خانه و مدرسه در پیشرفت علمی و درسی دانش آموزان حائز اهمیت است .

12. وجود عوامل ارثی و ژنتیکی و برخورداری از بهره ی هوشی مناسب به یادگیری ریاضی کمک می کند .

13. عدم توانایی برخی دانش آموزان در تعمیم مطالب و محتوای ریاضی به زندگی روزمره ی خود  .

14. توانایی دانش آموزان در حل مسئله یادگیری ریاضی را آسان می کند

15. اضطراب ، نا امیدی ، افسردگی  و عدم اعتماد به نفس در دانش آموزان و وجود مشکلات خانوادگی تاثیر مستقیمی در عدم یادگیری ریاضی داراست .

16. رسیدگی و توجه اولیا به تکالیف ریاضی فرزندانشان کمک شایانی به یادگیری ریاضی می کند .

17. تعدد دانش آموزان و مواجه با زمان اندک تاثیر مستقیمی در عدم یادگیری بهتر ریاضی دارد .

18. برای تثبیت و تعمیق یادگیری ریاضی دانش آموزان باید توانایی ایجاد تعمیم در اندوخته های خود را داشته باشند .

19. دانش آموزان باید ارتباط مسائل ریاضی و اجزای یک مسئله را تجزیه و تحلیل کنند .

ج) کتاب درسی ، وسایل و مواد کمک آموزشی :

1. عدم  وجود تصاویر و نقاشی های جذاب در کتاب ریاضی پنجم  .

2. عمده ترین مشکل یادگیری ، عدم یادگیری جدول ضرب در پایه سوم است .

3. برخی کتب ابتدایی به ویژه علوم و فارسی محلی است برای بروز خلاقیت و    نو آوری در دانش آموزان به جز کتاب ریاضی .

4. برخی محتوا و موضوعات ریاضی پنجم از حدّ درک و توانایی حل دانش آموز     10-11 ساله بالاتر است .

5. حجم زیاد مطالب در این پایه و زمان ناکافی ، فرصت تکمیل یادگیری را نمی دهد و حتی رسیدگی به دانش آموزان ضعیف و نیازمند را فراهم نمی کند.

6. به کارگیری متون کمک آموزشی ریاضی کمک بسیار مفیدی جهت یادگیری ریاضی است .

7. آزمون های مستمر و مکرر به درک و یادگیری ریاضی کمک می کند .

8. ساخت وسایل کمک آموزشی ولو ساده توسط دانش آموزان در برخی موضوعات و مطالب کتاب ، به یادگیری بهتر همان موضوعات کمک می نماید .

9. دانش آموزان هنگام کار با وسایل و ابزار کمک آموزشی خسته نمی شوند اما از نوشتن تکالیف حتی کم زود  خسته و دل زده می شوند .

  
نویسنده : احمدی ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
تگ ها : پنجم ، ریاضی ، تدریس

یازده مرحله برای تدریس موفق

یازده مرحله برای تدریس موفق

اولین مرحله: آن که عاشق باشی

شما یک معلم نخواهید شد مگر این که علاقه‌ا‌ی زیاد به این شغل داشته باشید، چرا که اگر شغل معلمی آسان بود هر کسی می‌توانست آن را انجام دهد. معلمان، مسئولیت بسیار مهمی را بر عهده دارند زیرا یک گفتگوی سطحی از یک معلم می‌تواند قسمتی از زندگی یک دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار دهد، البته فراموش نکنیم که معلم یک الگوی دائما تحت نظر است.

دومین مرحله: در تو باید لذت آموختن نشانگر بوده و ثابت نمایی

سومین مرحله: چشم امید‌ به اهداف بلندت باید...

بدانید که به کجا می‌روید و به اهداف‌تان توجه کنید. من هرگز چیزی یاد نگرفتم مگر زمانی که مجبور شدم از آن استفاده کنم.

اگر چیزی که درون‌تان است بیابید شما را نجات خواهد داد. اگر چیزی که درون‌تان است نیابید شما را نابود خواهد کرد.

چهارمین مرحله: برتو است که مسئول و منظم باشی

تدریس می‌تواند تمام زندگی شما را به خود اختصاص دهد. با این کار ممکن است که تمام روز و شب را در مدرسه برای کمک به دانش‌آموزان بگذارید و در کارتان پیشرفت کنید. من معتقدم می‌توانید فعالیت‌های هدف‌مند مهیج و صحیح را برای رسیدن به هدف‌تان طرح‌ریزی کنید.

پنجمین مرحله: بجوی تا بیابی

تقاضا کنید، حتماً دریافت خواهید کرد.

اگر بدانید چه چیزهایی از کنترل شما خارج است در مورد آنها نگران نخواهید بود. این امر شما را از بسیاری تلاش‌های بیهوده رهایی خواهد بخشید.

ششمین مرحله: بر تو باد انصاف و آمادگی در امر تدریس

شما باید منصف باشید تا برای مسایل قبل از آن که به وجود آیند آماده باشید.

هفتمین مرحله: عقل سلیم، لازمه‌ی تدریس است

زمان اتخاذ تصمیماتی که دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد از قضاوت صحیح خود استفاده ‌کنید.

در هر قانون استثنایی وجود دارد و شما باید بتوانید به اندازه‌ی کافی و به سرعت متوجه این وضعیت بشوید تا قبل از این که از دست شما خارج شود آن را آرام کنید. بسیاری از دانش‌آموزان در طی سال ترفند‌های زیرکانه‌ای را برای فریب معلمان آموخته‌اند.

هشتمین مرحله: بی‌تعصب و انعطاف پذیر باشید تا موفق شوید.

هیچ حق انتخاب دیگری ندارید.

چون با مردم سرو کار داریم باید آماده‌ی مسایل غیر منتظره هم باشیم و آنها را نتیجه بخش سازیم.

نهمین مرحله: با ترس و لرز کار مسیر نمی‌شود.

با شک کار نکنید مطمئن باشید که حق با شماست.

دهمین مرحله: در کار تدریس همت خود را بلند‌ دار.

باید توقع‌تان را هم از دانش‌آموزان و هم از خودتان بالا ببرید.

مردم را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: آنهایی که باعث می‌شوند مسائلی اتفاق بیفتد. آنهایی که تماشاگر یک اتفاق هستند و آنهایی که می‌گویند چه اتفاقی می‌افتد.

یازدهمین مرحله: وسعت بخش گستره‌ی دید خویش را

زمانی که با چالش‌ها مواجه می‌شوید همه چیز را در نظر بگیرید. منشور در دستان شماست.

 

تهیه و تنظیم : عفت احمدی - معلم پایه پنجم - شهرستان گرگان

  
نویسنده : احمدی ; ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱٩
تگ ها : تدریس ، پنجم